Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos. Nivel autonómico POLÍTICAS PÚBLICAS A […]

As achegas á igualdade laboral no ano 2022

O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia se traballou a favor da igualdade laboral entre homes e mulleres dunha maneira constante e reiterativa. Desenvolvéronse cursos formativos de diversa índole; axudas para as empresas para a creación de Plans de igualdade, medidas de conciliación e corresponsabilidade e na área da […]

Sensibilización en igualdade nas organizacións: folletos informativos

Desde a Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia puxemos en marcha un proxecto de sensibilización en igualdade para as organizacións, poñendo a disposición xeral unha serie de folletos informativos das principais cuestións relativas á igualdade laboral.  Somos conscientes da necesidade de información que suscitan […]

A igualdade laboral e a Constitución

Onte celebrouse o Día da Constitución e conmemorouse o 44º aniversario do referendo que a ratificou en 1978. Desde a Xunta de Galicia, e en concreto desde a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través da Dirección Xeral de Relacións Laborais, queremos aproveitar a ocasión para reiterar o noso compromiso pola igualdade de […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos. Nivel autonómico POLÍTICAS PÚBLICAS A […]

Violencia de xénero no traballo

A violencia de xénero é o culmen da desigualdade estrutural que existe na nosa sociedade e non é un problema privado. Por definición a violencia de xénero é aquela que “se dirixe sobre as mulleres polo feito mesmo de selo, por ser consideradas, polos seus agresores, carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade […]

Sancións en materia de igualdade na empresa

A Constitución Española establece a igualdade como un dereito fundamental da cidadanía prohibindo calquera tipo discriminación en atención a calquera circunstancia de carácter persoal ou social (art.14 C.E). Ademais, no seu art.9.2, indícase que é responsabilidade dos poderes públicos “promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en […]

Linguaxe inclusiva na comunicación externa

Que falemos de usar unha linguaxe inclusiva e non discriminatoria respecto ao xénero é algo particular dalgunhas linguas, entre elas, as linguas latinas. Isto non sucede, por exemplo, co inglés. É polo noso contexto, en castelán e galego, que abordamos a linguaxe inclusiva neste post, a través dos beneficios e consellos na comunicación externa das […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos. Nivel autonómico POLÍTICAS PÚBLICAS A […]

A nova lei integral para a igualdade de trato e a non discriminación

En pleno mes de xullo, publicouse no BOE a nova Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación que ten por obxectivo garantir e promover o dereito á igualdade de trato e non discriminación en todos os sectores da sociedade, ben sexan públicos ou privados; por exemplo: […]