Conceptos básicos

Independentemente do cumprimento da obrigatoriedade legal de implantar un Plan de Igualdade, acometer medidas de igualdade efectiva no ámbito laboral constitúe unha responsabilidade empresarial necesaria para avanzar de forma progresiva na consecución da igualdade de oportunidades no ámbito empresarial.

Estudo sistemático de programas, necesidades, participación, acceso aos recursos, proxectos, políticas e pezas lexislativas sobre homes e mulleres debidas aos roles asignados pola sociedade.

Calquera comportamento realizado en función do sexo dunha persoa, atentando contra a súa dignidade e creando unha contorna intimidatoria, degradante ou ofensiva (artigo 7.2. da Lei Orgánica 3/2007 de Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes. BOE do 15 de marzo de 2007).

Calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatoria, degradante ou ofensiva (artigo 7.1. da Lei Orgánica 3/2007 de Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes. BOE do 15 de marzo de 2007).

A expresión “Conciliación da vida laboral e familiar” fai referencia á necesidade de compatibilizar o traballo remunerado co traballo doméstico e as responsabilidades familiares; con todo, tamén ten que estar relacionada coa dispoñibilidade de tempo para o desenvolvemento persoal de cada persoa, polo que é mellor falar de conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

Responsabilidade compartida dunha situación ou actuación determinada entre dúas ou máis persoas. As persoas corresponsables posúen os mesmos deberes e dereitos na súa capacidade de responder polas súas actuacións nas situacións ao seu cargo.

Refírese á repartición de tarefas en función do sexo, é dicir, a partir da interiorización, por parte dos homes e mulleres, da división de tarefas en función do sexo constrúense os roles de xénero, que son en realidade os que levan á práctica as discriminacións sexistas.

Esta división sexual do traballo responde, por tanto, aos roles e espazos que se atribuíron ao xénero masculino e feminino tradicionalmente e a unha clara separación entre o espazo doméstico e o espazo público, que están directamente relacionados coa realización de tarefas, funcións e condutas adxudicadas socialmente a mulleres e homes (estereotipos). Desta forma, o espazo público identifícase co ámbito produtivo remunerado, co espazo da actividade onde ten lugar a vida laboral, social, política e económica, é dicir, é o lugar de participación na sociedade e do recoñecemento. O espazo doméstico, pola contra, é onde se desenvolve o traballo doméstico, que son as actividades relacionadas co ámbito reprodutivo e comprendidas no marco da familia, onde ten lugar a crianza e o coidado de persoas dependentes, así como o lugar onde se cobren as necesidades básicas. Trátase, por tanto, de actividades non remuneradas e sen recoñecemento social.

traballo produtivo, por tanto, foi adxudicado aos homes e é o que xera riqueza (beneficio económico ou contra prestación: soldo, salario, troco, etc.), ten visibilidade, recoñecemento social e proporciona autonomía persoal. Cando falamos de traballo reprodutivo e doméstico, con todo, estamos a referirnos ás actividades que se realizan no fogar e que están relacionadas coa supervivencia. Trátase dun traballo non valorado, non remunerado, do que non se obtén ningún beneficio económico nin autonomía persoal, chegando a ser invisible socialmente e está ligado maioritariamente ao mundo feminino.

Esta división de funcións denomínase División Sexual do Traballo, e nela as mulleres teñen maior responsabilidade que os homes no coidado e crianza das/os fillas/os e nas ocupacións domésticas, mentres que os homes dedícanse máis ás tarefas extra domésticas, que comprenden desde o ámbito económico e político ata o relixioso e o cultural.

A división sexual do traballo, por tanto, está na orixe da condición social inferior das mulleres na nosa sociedade e esta división sexual do traballo na esfera doméstica ou familiar correspóndese coa división sexual do traballo no mercado laboral.

Tomar en consideración e prestar atención ás diferenzas entre mulleres e homes en calquera actividade ou acción que se planifique, e conseguir que as preocupacións e experiencias de mulleres e homes sexan parte integral da elaboración, posta en marcha, control e avaliación de políticas e programas.

A equidade de xénero significa alcanzar a igualdade mantendo o recoñecemento da diferenza. Equidade significa xustiza, é dicir, dar a cada cal o que lle pertence.

Os estereotipos de xénero son un conxunto de calidades e características psicolóxicas e físicas que unha sociedade asigna a homes e mulleres, e responden a modelos, valores, comportamentos e actitudes definidos polo sexo das persoas, sen ter en conta a súa individualidade. Estas ideas preconcibidas crean “arquetipos” ou modelos que reflicten como son e deben comportarse os homes e as mulleres, impoñendo unha visión tópica.

Os roles de xénero son o conxunto de tarefas, funcións e condutas que se derivan dos estereotipos marcados nunha sociedade, é dicir, enténdese que os homes e mulleres teñen comportamentos inherentes á súa condición sexual e, por tanto, os roles son as pautas de acción, comportamento e expectativas asignadas segundo o xénero masculino ou feminino.

A igualdade legal ou formal non implica a igualdade real.

A igualdade de dereitos entre mulleres e homes recoñece a capacidade legal, social e política das mulleres e homes para mobilizar e xestionar todo tipo de recursos en condicións igualitarias. E os textos das constitucións de case todos os países inclúen o principio de igualdade como un dereito fundamental das persoas, de modo que non poidan ser discriminadas por razón de sexo, etnia, relixión,…Isto é o que se coñece como igualdade formal.

A igualdade real, con todo, refírese ao principio de igualdade de trato entre mulleres e homes e supón a ausencia de toda discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo, e, especialmente, as derivadas da maternidade, a asunción de obrigas familiares e o estado civil.

  • Discriminación directa: Cando unha persoa é tratada de maneira menos favorable que outra na mesma situación, por razón de sexo ou circunstancias asociadas ao mesmo, sen existir unha xustificación obxectiva e razoable.
  • Discriminación indirecta: Cando unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutra prexudica máis aos membros dun sexo, salvo que esta sexa adecuada e necesaria, e xustifíquese con criterios obxectivos non relacionados co sexo.

Para conseguir a igualdade real é necesario combater todas as manifestacións existentes de discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo e promover a igualdade real entre mulleres e homes, eliminando os obstáculos e estereotipos sociais que impiden acadala.

O termo equidade de xénero fai fincapé nas diferenzas existentes entre as persoas e as súas diferentes posicións nas nosas sociedades e as que teñen en conta á hora de abordar as estratexias para alcanzar unha igualdade de oportunidades. A equidade de xénero, por tanto, significa alcanzar a igualdade mantendo o recoñecemento da diferenza. Equidade significa xustiza, é dicir, dar a cada cal o que lle pertence.

A igualdade de dereitos entre mulleres e homes recoñece a capacidade legal, social e política das mulleres e homes para mobilizar e xestionar todo tipo de recursos en condicións igualitarias. E os textos das constitucións de case todos os países inclúen o principio de igualdade como un dereito fundamental das persoas, de modo que non poidan ser discriminadas por razón de sexo, etnia, relixión,…

O principio de igualdade de trato entre mulleres e homes supón a ausencia de toda discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo e, especialmente, as derivadas da maternidade, a asunción de obrigas familiares e o estado civil.

  • Discriminación directa: Cando unha persoa é tratada de maneira menos favorable que outra na mesma situación, por razón de sexo ou circunstancias asociadas ao mesmo, sen existir unha xustificación obxectiva e razoable.
  • Discriminación indirecta: Cando unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutra prexudica máis aos membros dun sexo, salvo que esta sexa adecuada e necesaria, e se xustifique con criterios obxectivos non relacionados co sexo.

Variables de análise que describen a situación de mulleres e homes na sociedade. Supón a aproximación á situación de mulleres e homes, e a incidencia de determinados factores que implican diferenzas de comportamento entre unhas e outros.

Segundo o artigo 46 da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, un Plan de Igualdade é un conxunto ordenado de medidas, adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar na empresa a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo.

Fai referencia ao bo goberno da empresa, a unha xestión ética e sostible e, máis amplamente, ao conxunto de compromisos de carácter voluntario que unha empresa adquire para xestionar os seus impactos no ámbito laboral, social, ambiental e económico, facendo isto compatible co obxectivo financeiro tradicional de obtención do máximo beneficio.

Concentración de mulleres e homes en tipos e niveis diferentes de actividade e de emprego, onde as mulleres vense confinadas a unha gama máis estreita de ocupacións que os homes (segregación horizontal), e a postos de traballo inferiores (segregación vertical).

A saída das mulleres do espazo doméstico para integrarse no mercado laboral produciu, en moitos casos, a incorporación das mulleres no terceiro sector. É dicir, contratáronse en sectores nos que se desempeñan funcións similares ás do espazo doméstico, como o ensino, saúde, secretariado, limpeza, coidados en garderías e residencias de persoas maiores, etc. A segregación ocupacional ten como consecuencia, por tanto a feminización do terceiro sector.

É fundamental coñecer a distinguir entre sexo e xénero para coñecer as consecuencias sociais que provoca a diferenza sexual.

O sexo das persoas refírese ás diferenzas físicas e biolóxicas (órganos sexuais, función reprodutora, etc.) marcado pola natureza e divídese en machos e femias.

O xénero é un trazo cultural para establecer, en función do sexo das persoas, unha división de xénero masculino ou xénero feminino, que se constrúe na sociedade e que varía segundo o contexto histórico. O xénero, por tanto, non é algo biolóxico e marcado pola natureza ao nacer, senón aprendido socialmente, e que marca as actitudes, roles, capacidades, tendencias, valores e intereses de homes e mulleres.

Na nosa sociedade hai unha relación directa entre cada sexo (home-muller) e o xénero que ten asignado social e culturalmente (masculino-feminino), así como uns comportamentos determinados e expectativas asignadas a cada un deles que marcan unha clara xerarquía entre os xéneros. Tradicionalmente, a posición principal de valoración e dominio social é ocupada polo xénero masculino, o que supuxo e segue supoñendo penalizacións sociais para o xénero feminino.