Medidas de flexibilidade temporal

Medidas relativas á distribución da xornada das persoas traballadoras e a adaptación ás súas necesidades.

Flexibilidade horaria.

Consiste en que as persoas que traballan na empresa dispoñan dunha franxa horaria de entrada e de saída establecida pola empresa, tendo liberdade para organizar a xornada laboral dentro desas marxes en función das súas necesidades ou preferencias particulares.

Semana comprimida.

Trátase de prolongar as horas de traballo durante algúns días da semana a cambio da redución de días laborais. Un exemplo sería traballar máis horas de luns a xoves para terminar a xornada o venres ao mediodía.

Xornada intensiva.

A empresa, durante un período do ano, xeralmente coincidindo co período estival, establece un horario laboral de mañá (por exemplo, de 8 a 15 horas) todos os días da semana a cambio de alongar a xornada polo tempo equivalente a esa redución ao longo do ano.

Calendario de vacacións flexibles.

As traballadoras e os traballadores poderán decidir a organización das vacacións como queiran, sempre que quede garantido o correcto funcionamento da empresa.

Horas anuais.

A persoa traballa ao ano o número total de horas polas que está contratada, pero pode decidir como organizalas, previo acordo coa persoa responsable.

Redistribucións de horarios por urxencia familiar.

Naqueles casos de urxencia familiar grave, polo tempo pactado, a empregada ou o empregado poderá, previa consulta e aprobación da persoa responsable directa, solicitar unha redistribución da súa xornada de traballo de forma diferente á establecida na empresa.

Adaptacións da xornada laboral por razóns formativas.

Nas situacións en que a traballadora ou traballador solicite o acceso á formación, e a devandita formación impártase no horario laboral, poderase adaptar a súa xornada, de acordo coa dirección de recursos humanos, para facilitar a asistencia.

Permisos de curta duración para resolver continxencias familiares imprevistas e extraordinarias.

Trátase de facilitar a saída da empregada ou do empregado do seu posto de traballo durante a xornada laboral cando teña a necesidade de atender un imprevisto familiar/persoal como son as consultas médicas, enfermidades das persoas dependentes baixo a súa responsabilidade, titorías de menores a cargo sempre que xustifiquen a imposibilidade de realizar a devandita titoría fóra do horario laboral, etc.

Días por asuntos propios.

O persoal da empresa poderá gozar de días de permiso para realizar unha serie de actividades de índole privada determinadas pola empresa. En ocasións, este permiso pode xestionarse como unha bolsa de horas por asuntos propios (co equivalente en horas desas xornadas laborais) e favorecer o goce de maneira fraccionada segundo as necesidades particulares das traballadoras e dos traballadores. Este tipo de permiso está restrinxido para os asuntos propios que enumere a dirección da empresa e adoita ter condicións de acceso.

Quendas rotativas de fin de semana.

Nos negocios que traballan as fins de semana (sobre todo no comercio polo miúdo), organízanse quendas do persoal para cubrir os sábados e/ou domingos de maneira que, repartindo o traballo entre o persoal, se dea a posibilidade de traballar algunhas fins de semana para librar outras.

Posibilidade de unir as vacacións á licenza por maternidade ou paternidade.

As persoas traballadoras poderán xuntar a licenza por maternidade/paternidade co goce das súas vacacións, podendo maximizar deste xeito os días recoñecidos legalmente.

Días de libre disposición.

A empresa poñerá a disposición do persoal un número determinado de días para as xestións que consideren oportunas as traballadoras e os traballadores. A diferenza fundamental cos días por asuntos propios é que os de libre disposición non teñen condicións de acceso nin limitacións no tipo de accións admitidas (non hai que xustificar a actividade).

Elección de quenda de traballo.

Dáse nos sectores nos que a organización do traballo réxese por traballo a quendas (xeralmente 3 quendas de 8 horas cada unha), para que as persoas empregadas poidan elixir a quenda na que queren traballar.