Recursos

Ferramentas

Ferramenta de autoavaliación en igualdade laboral nas empresas de Galicia:

Ferramenta de autodiagnose que fomenta a planificación e preparación das entidades fronte ao reto de acadar a igualdade de xénero.
Guías/Estudos
Folletos

A igualdade nas empresas:

Todas as empresas están obrigadas por lei a respectar a igualdade de trato e de oportunidades e a adoptar medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes.

Os plans de igualdade

Todas as empresas de máis de 50 persoas traballadoras teñen que negociar elaborar, implantar e rexistrar o seu plan de igualdade.

Medidas de igualdade para todas as empresas

Todas as empresas, independentemente do seu tamaño, están obrigadas a aplicar medidas de igualdade na súa xestión

Acoso sexual e acoso por razón de sexo

Todas as empresas, independentemente do seu tamaño, están obrigadas a poñer en marcha medidas de prevención do acoso sexual e por razón de sexo e informar o seu cadro de persoal da súa existencia

Conciliación e corresponsabilidade:

As medidas de conciliación deben ser aplicables tanto a mulleres como a homes, para favorecer así, a corresponsabilidade cando se asuman tarefas na conciliación familiar.

Igualdade retributiva:

A igualdade retributiva implica a igual retribución por traballos de igual valor.

Discriminación por razón de sexo no ámbito laboral:

A discriminación por razón de sexo fai referencia ao trato de inferioridade dado a unha persoa ou grupo de persoas por motivos de sexo.

Igualdade na negociación colectiva:

Resulta de grande importancia integrar o principio de igualdade na negociación colectiva.