A diversidade no contorno laboral: estudo sobre a situación laboral das persoas LGTBI en Galicia

Este primeiro estudo exploratorio A diversidade no contorno laboral: situación laboral das persoas LGTBI en Galicia constitúe un achegamento á realidade laboral deste colectivo e ofrece unha serie de resultados que poden contribuír ao deseño e impulso de medidas que favorezan unha inclusión efectiva nos contornos de traballo para cumprir, así, ao artigo 12.3 da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.

Podes premer aquí para visualizalo estudo.