Conciliación

A situación de partida na que se atopan as mulleres no mercado laboral vese condicionada pola gran cantidade de barreiras sociais e culturais (froito dos estereotipos e roles de xénero) ás que se teñen que enfrontar día a día e que se materializan na división sexual do traballo

A importancia da vida laboral e familiar

Como consecuencia, as mulleres incorpóranse ao mercado laboral en peores condicións que os homes, desigualdade que se fai aínda máis evidente nos núcleos de poder e de toma de decisións.

Doutra banda, a falta de corresponsabilidade implica que as mulleres se vexan obrigadas a dedicar menos tempo a si mesmas e moito máis tempo aos demais que os homes, o que supuxo unha sobrecarga para as mulleres que lles está pasando factura a todos os niveis (de saúde, laboral, económico, social, etc.).

Por todo iso, ponse de manifesto a importancia da conciliación da vida persoal, familiar e laboral, é dicir, a posibilidade de compatibilizar o traballo remunerado coas tarefas domésticas e as responsabilidades familiares; e mesmo estender esa conciliación á esfera privada das persoas e a dispoñibilidade de tempo libre para o desenvolvemento persoal, falando de maneira ampla de conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

A igualdade de oportunidades, a calidade de vida, a valorización do espazo doméstico, a promoción do tempo de lecer, a utilización autónoma do tempo por parte da cidadanía son os elementos que definen a conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

Unha conciliación que non debe ser vista como un problema privado ou como unha cuestión exclusiva de mulleres, senón como un tema que afecta a toda a sociedade e que, como tal, debe contar cunha resposta social. Un modelo de vida onde mulleres e homes se relacionan desde a igualdade é beneficioso para o conxunto da sociedade. E para lograr esa igualdade é necesario un cambio de mentalidade, social, estrutural e unha implicación directa dos homes.

As institucións públicas debemos potenciar medidas sociais de apoio que faciliten a mulleres e homes compartir en igualdade a vida persoal, familiar e laboral, e reflexo diso son os textos normativos elaborados pola Unión Europea (UE), e mesmo España conta cunha lei concreta para abordar este tema (Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras.). Con todo, a lexislación non é suficiente. É, por tanto, necesario promover un cambio de estruturas socioeconómicas que posibilite que dita conciliación sexa real e efectiva.

Para iso propoñemos nesta apartado información sobre as medidas de conciliación que, de forma voluntaria e a maiores das que por lei son de obrigado cumprimento, poden adoptar as empresas, así como as axudas e subvencións que poden solicitar para a súa implantación.