2021, un ano pola igualdade laboral

Nestas datas do Nadal é obrigado facer un repaso ao ano 2021 en termos de igualdade laboral e comprobar aquelas metas conseguidas, sendo conscientes de que aínda falta un longo camiño por percorrer.

O 2021 foi un reto para moitas empresas, tras un 2020 deslucido pola pandemia, este ano supuxo un novo inicio das súas iniciativas. Nestes 12 meses vimos alcanzar logros sociais maiúsculos, como a aprobación de varios tipos de vacinas contra a COVID-19 e o despregamento da vacinación masiva nos países desenvolvidos. Un feito do que podemos sentirnos realmente orgullosos é que, na actualidade, máis do 90% da poboación diana española maior de 12 anos está vacinada e en Galicia máis do 93%. Sen dúbida, supón un fito sanitario importante, pero tamén o é polas consecuencias sociais e laborais que supuxo. Nos últimos meses do ano comprobamos como as empresas recuperaron aos poucos a súa normalidade, compaxinando en moitos casos o traballo presencial co teletraballo. 

Ademais, este 2021 será lembrado pola celebración dunha novo cita do clima, a #COP26 en Glasgow, que finalizou coa firma dun documento non vinculante, pero que se espera que supoña un antes e un despois na loita contra o cambio climático, moi na liña cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 e que suporá unha nova forma de repensar a sustentabilidade nas empresas.

Avances en igualdade laboral en España en 2021

O 2021 é un ano destacado dentro do panorama da igualdade laboral en España xa que moitas das leis e reais decretos aprobados en anos anteriores tiveron a súa entrada en vigor con data límite este ano. A continuación facemos un repaso dos fitos lexislativos máis importantes e dos seus logros en beneficio da igualdade laboral: 

 1. Por unha banda, atopámonos co Real Decreto-Lei 6/2019, do 1 de marzo que reduce a 50 persoas traballadoras o límite establecido en relación á obrigación de elaborar plans de igualdade. Esta lexislación fundamental en realidade destacaba tres niveles de empresa e implantación obrigatoria dos plans de igualdade, tendo en conta que para as grandes empresas xa era obrigatorio telo realizado desde a aprobación da Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes. Os devanditos niveis son:
  • Desde o pasado 7 de marzo de 2020, xa deben ter aprobado os plans de igualdade as empresas que teñan entre 151 e 250 persoas traballadoras.
  • A partir do 7 de marzo de 2021, deberán ter aprobado os plans de igualdade as empresas que teñan entre 101 e 150 persoas traballadoras.
  • A partir do 7 de marzo de 2022, deberán ter aprobado os plans de igualdade as empresas que teñan entre 50 e 100 persoas traballadoras.

Este feito sen dúbida redundará nunha maior concienciación da igualdade laboral, xa que os plans de igualdade son unha das grandes ferramentas para loitar contra a desigualdade de mulleres e homes no ámbito do traballo.

 1. No Real Decreto 901/2020, do 13 de outubro, establécense entre outras medidas os contidos mínimos que deben desenvolverse nos diagnósticos e nos plans de igualdade, así como se establece a obrigatoriedade de elevalos ao Rexistro de Plans de igualdade das empresas. Grazas a esta lexislación os diagnósticos e os plans de igualdade serán máis rigorosos e exhaustivos.
 2. Ademais, outra das medidas fundamentais e que deu moito que falar en 2021 foi o Real decreto 902/2020, do 13 de outubro, no que se inclúen novidades como o rexistro e a auditoría salarial. Este fito supuxo unha revolución na súa entrada en vigor na primavera de 2021, e é que moitos departamentos de recursos humanos e de relacións laborais elaboraron os seus rexistros e auditorías salariais.

Estas medidas lexislativas que entraron en vigor no 2021 supoñen un avance significativo na consecución da igualdade laboral entre mulleres e homes e aproxímanos un pouco máis á igualdade plena. Ademais, hai pouco falabámosche do Informe sobre Brecha de Xénero de 2021, elaborado cada anualidade polo Foro Económico Mundial, o cal sitúa a España no posto 14 dun total de 156 países analizados. O certo é que temos motivos para sentirnos satisfeitas e satisfeitos e debemos continuar nesta senda do compromiso coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. 

O impulso da igualdad laboral desde Galicia en 2021

En Galicia non nos quedamos atrás neste 2021. Este ano impulsamos algunhas medidas fundamentais na área da igualdade laboral como son a formación en liña en termos de igualdade laboral, conciliación e corresponsabilidade, acoso sexual e por razón de sexo, en seguridade e igualdade…Tamén impulsamos a posta en marcha de canles de comunicación exclusivos como a nosa web (aigualdadelaboral.gal) e as redes sociais de FacebookLinkedin de Igualdade Laboral da Xunta de Galicia, establecido como parte do diálogo social. Ademais este 2021 caracterizouse por: 

 • Ao longo dos meses de xaneiro e xuño de 2021 preto de 3.000 persoas asistiron ás actividades de formación e información ofertadas pola Xunta en materia de igualdade laboral. Máis de 1.000 persoas asistiron aos cursos básicos sobre igualdade laboral e 1.064 asistentes uníronse para o  webinar con título “Ou  teletraballo como elemento para a conciliación e a  corresponsabilidade. A  corresponsabilidade e a conciliación  na  realidade dá empresa”. O resto de persoas asistiron aos demais  webinars formativos dos primeiros meses do ano, entre os que destacamos, o  webinar realizado sobre a elaboración dun rexistro salarial. 
 • En setembro de 2021 púxose en marcha un Campus formativo en liña (igualdade-laboral.gal) pioneiro entre as administracións autonómicas. Nas primeiras semanas de funcionamento máis de 800 persoas inscribíronse nos cursos de apertura: un curso de formación básica en igualdade laboral e outro de acoso sexual e acoso por razón de sexo, do que xa se está desenvolvendo a súa segunda edición. 
 • En novembro de 2021 compartíronse datos do sector público en Galicia e a nosa comunidade está á vangarda grazas a que o 71% das persoas traballadoras son mulleres funcionarias.
 • Ademais séguese traballando sen descanso na reforma integral da lei de igualdade autonómica, con vistas na transformación do mercado laboral.

Nestes casos destacados, Galicia foi pioneira por ser a primeira administración en ofrecer formación tan ampla en materia de igualdade laboral aos axentes sociais e na actualidade continúase traballando para lanzar un curso avanzado de ata 150 horas. 

 

Sen dúbida, 2021 foi un ano de compromiso das entidades pola igualdade laboral, proba diso son as miles de persoas interesadas en formarse nesta materia e na aplicación práctica que ten para as súas empresas, así como as interaccións realizadas nas canles sociais de Igualdade Laboral. Grazas por formar parte do impulso da igualdade laboral desde Galicia.