Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A nova Lei galega de igualdade situará a Galicia como primeira comunidade en regular a sustentabilidade social empresarial para conseguir o benestar laboral. O anteproxecto da norma recibiu a aprobación do Consello da Xunta o pasado 19 de maio para iniciar a súa tramitación parlamentaria e estará vixente antes de que finalice a presente lexislatura. O obxectivo desta lei é garantir que todas as galegas e galegos teñan as mesmas oportunidades e evitar calquera discriminación da muller. Un dos seus eixos principais van ser as actuacións no ámbito laboral. A lei impulsará o benestar laboral como piar para guiar as políticas de emprego co impulso de medidas para a conciliación, a flexibilidade horaria ou o teletraballo.

O Consello da Xunta aprobou o II Plan de Benestar Laboral, Conciliación e Corresponsabilidade de Galicia. O documento, que servirá de marco programático para as políticas autonómicas que se desenvolvan ata 2025, pon o foco no fortalecemento dos recursos de apoio ás familias e na dignificación dos traballos de coidado. O Plan conta con 42 medidas articuladas ao redor de cinco áreas estratéxicas: sensibilización e coñecemento, coeducación, xestión corresponsable dos tempos e dos espazos, compromiso co benestar laboral e fortalecemento dos recursos de apoio ás familias no apoio á crianza e para a asunción da corresponsabilidade entre homes e mulleres nos coidados.

Unha das novidades é a creación dun repositorio de boas prácticas sobre conciliación e corresponsabilidade. Tamén se engaden dous principios reitores, froito do proceso participativo de elaboración: un sobre a consideración da ruralidad e outro sobre discapacidade. O Plan incorpora, ademais, ao seu título e contido o concepto de benestar laboral coa finalidade de consolidar accións de apoio e recoñecemento ás empresas para a implantación efectiva de medidas de conciliación, flexibilización do tempo de traballo e racionalización horaria.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

Publicouse o Real Decreto 333/2023, do 3 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 1615/2009, do 26 de outubro, polo que se regula a concesión e utilización da distintivo «Igualdade na Empresa» (DIE). Este distintivo recoñece a aquelas empresas que destaquen pola aplicación de políticas de igualdade de trato e de oportunidades coas súas persoas traballadoras e a súa adaptación foi motivada polas diversas normas aprobadas no ámbito de políticas de igualdade. Foi necesario adaptar este real decreto aos cambios introducidos na normativa sobre plans de igualdade e igualdade retributiva. De igual maneira, melloráronse outros  aspectos procedementais de xestión e reducíronse as cargas administrativas, tanto para as empresas como para a propia Administración Pública.

Entre os cambios máis reseñables, atópanse a modificación dalgúns requisitos xerais para a solicitude do DIE tales como:

  • O establecemento de dous grupos de entidades ou empresas candidatas en función da obrigatoriedade de elaborar e aplicar un plan de igualdade.
  • O requisito de ter vixente e rexistrado un plan de igualdade que inclúa auditoría retributiva.
  • A obrigación de presentar unha declaración de apoio á candidatura.
  • A obrigación de presentar un informe de seguimento que comprenda un período mínimo de dous anos.

Ademais, modificáronse os criterios de valoración de acordo coa nova normativa e a vixencia do distintivo pasa a ter unha duración de cinco anos. Por último, inclúese un novo suposto de suspensión: cando a empresa fose sancionada mediante resolución susceptible de recurso por infraccións graves ou moi graves en materia de igualdade entre mulleres e homes ata a firmeza da resolución.

FERRAMENTAS

O Instituto das Mujeres, no marco da rede de “Empresas por unha Sociedade Libre de Violencia de Xénero”, publicou a segunda edición do Manual para facilitar a inserción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero. O seu obxectivo é achegar ás empresas, en particular ás persoas responsables de selección e contratación, ao proceso de inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero, romper estereotipos e falsas crenzas, así como asesorar e facilitar ás empresas a súa contratación.

Nivel internacional

DIRECTIVA 2023/970 DO PARLAMENTO EUROPEO E O CONSELLO DE EUROPA

Publicouse a Directiva (UE) 2023/970 do Parlamento Europeo e do Consello do 10 de maio de 2023 pola que se reforza a aplicación do principio de igualdade de retribución entre homes e mulleres por un mesmo traballo ou un traballo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva e de mecanismos para o seu cumprimento no Diario Oficial da Unión Europea. Esta normativa establece requisitos mínimos que pretenden fortalecer a aplicación do principio de igualdade de retribución recollido no artigo 157 do Tratado de Funcionamento da UE e a prohibición de discriminación sinalada no artigo 4 da Directiva 2006/54/CE.

Entre as súas disposicións, cabe destacar que as persoas que soliciten emprego terán dereito a recibir información sobre a retribución inicial e a empregadora potencial non poderá preguntar sobre o seu historial retributivo en relacións laborais actuais ou anteriores. Así mesmo, os anuncios das vacantes de traballo e as denominacións dos postos serán neutros con respecto ao xénero. Pola súa banda, as persoas traballadoras terán dereito a solicitar e a recibir información por escrito sobre o seu nivel retributivo individual e sobre os niveis retributivos medios, desagregados por sexo, das categorías do persoal que realice o mesmo traballo ou un traballo de igual valor.