Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta avoga pola racionalización e bo uso dos tempos de traballo para avanzar no benestar laboral. A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou nunhas xornadas sobre igualdade laboral, nas que defendeu a presenza das mulleres en sectores masculinizados a partir da educación desde idades temperás. Ademais, puxo en valor o traballo que está a desenvolver o Goberno autonómico en materia de tempos de traballo e co deseño da nova lei de igualdade que incorporará de maneira pioneira o concepto de benestar laboral.

A Xunta busca a maneira de impulsar e fomentar o papel da muller no sector primario. A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, reuniuse coa chef galega Lucía Freitas para abordar proxectos e liñas de colaboración no ámbito da igualdade laboral. Tamén trataron a importancia do rol da muller neste sector crave na comunidade galega, centrándose nas actividades vinculadas co rural e co mar.

FORMACIÓN

Ponse en marcha a cuarta edición do curso avanzado en igualdade laboral. Trátase dunha formación en liña cunha duración de 35 horas a través da cal se pretende facilitar ao tecido empresarial a incorporación da igualdade laboral, afondando nos coñecementos necesarios relacionados cos aspectos que conleva a elaboración dun plan de igualdade. O curso celebrarase entre o 3 de maio e o 30 de xuño e pódese consultar toda a información a través da web do Campus de Igualdade da Dirección Xeral de Relacións Laborais.

Nivel nacional

FORMACIÓN

O Instituto das Mulleres, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), pon en marcha a edición 2023 do programa de desenvolvemento profesional e liderado Talentia 360. Mulleres directivas, que comeza o 31 de maio cunha oferta de 25 prazas.  O seu obxectivo é incrementar a presenza de mulleres nos postos de toma de decisións, promovendo a súa participación equilibrada no sector empresarial e nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, en concreto, na Dirección Xeral da Garda Civil e a Dirección Xeral da Policía Nacional. Para este último colectivo, o programa iniciarase en setembro e inclúe formación específica sobre a identificación e erradicación de rumbos inconscientes de xénero para mandos de ambas as direccións xerais.

FERRAMENTAS

O Instituto das Mulleres elabora unha guía de boas prácticas para a inclusión da perspectiva de xénero nos contratos. Co título Guía para a inclusión de cláusulas para a igualdade de xénero nos contratos, as subvencións e os convenios públicos, esta ferramenta, cuxo enfoque é eminentemente práctico, busca facilitar ás distintas administracións a incorporación de criterios de igualdade de xénero nos procesos de contratación que desenvolvan. A guía, de acceso aberto, está dispoñible na páxina web do Instituto.

Nivel internacional

INFORME DO EIGE SOBRE O FORTALECEMENTO DE ESTRUTURAS EFICACES PARA A IGUALDADE DE XÉNERO

O Instituto Europeo da Igualdade de Xénero (EIGE) publicou o informe The pathway to progress: strengthening effective structures for gender equality and gender mainstreaming in the EU. Nel preséntanse os datos recompilados en toda a Unión Europea para avaliar a situación de mecanismos institucionais para a promoción de igualdade de xénero e a incorporación da perspectiva de xénero. Os resultados obtidos mostran que existe unha marxe de mellora significativa en todas as áreas estudadas, en particular en relación coa dotación de recursos para os organismos de igualdade de xénero e no uso de ferramentas e métodos específicos para apoiar o proceso de incorporación da perspectiva de xénero en todas as áreas da política. Achega, ademais, suxerstións de políticas de mellora:

  • Adoptar e mellorar os sistemas de xustificación e avaliación dos plans de acción emprendidos neste ámbito.
  • Incrementar os recursos humanos destinados a traballar na igualdade de xénero.
  • Aumentar o uso de métodos e ferramentas específicos para incorporar a perspectiva de xénero.
  • Garantizar a difusión efectiva de estadísticas desglosadas por sexo a través de sitios web específicos.