Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ao longo de 2023, a Consellería  de Promoción do Emprego e Igualdade vai destinar 16,8 millóns de euros ao apoio á conciliación e a corresponsabilidade, a igualdade e o benestar laboral. Ademais destes recursos económicos, o Goberno galego está a traballar na reforma da lexislación autonómica de igualdade para adecuala aos novos tempos e ampliar a súa cobertura de servizos, incluíndo, como novidade no seu articulado, conceptos como a discriminación múltiple ou o benestar laboral.

FORMACIÓN

O campus da Xunta sobre igualdade laboral desenvolveu máis de 5.500 cursos de formación desde que se puxo en marcha hai dous anos co reto de conseguir un mercado laboral máis xusto. A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, destaca a importancia de seguir sensibilizando e formando ao tecido produtivo -persoas traballadoras e empresas- sobre o concepto de igualdade de xénero no ámbito laboral como medida para contribuír á eliminación dos estereotipos que aínda existen e romper a brecha entre homes e mulleres no ámbito do traballo.

Ademais, o 28 de febreiro coa recente conmemoración do Día Europeo da Igualdade Salarial a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, abriu por videoconferencia a xornada formativa “Nin é ou mesmo. Nin igual dá”, organizada pola Xunta. O taller formativo levou a cabo a través dunha sesión presencial na Coruña e foi retransmitida por streaming en horario de tarde, con dúas horas de duración. Na formación, que tivo un carácter participativo e dinámico, participaron dúas empresas do tecido galego: Congalsa S.L. e Galopín Playgrounds S.L.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

Presentouse o III Plan Estratéxico para a Igualdade Entre Mujeres e Homes (PEIEMH) 2022–2025. Este marco de referencia para alcanzar os cambios sociais necesarios en materia de igualdade susténtase en catro eixos de intervención:

  1. Bo goberno: cara a formas de facer e decidir máis inclusivas.
  2. Economía para a vida e repartición xusto da riqueza.
  3. Cara á garantía de vidas libres de violencia machista para as mulleres.
  4. Un país con dereitos efectivos para todas as mulleres.

Estes eixos concrétanse en 20 liñas de traballo, 49 obxectivos específicos e 141 obxectivos operativos, nas que se propuxeron 676 medidas concretas para conseguilos, varias delas relacionadas directamente coa igualdade laboral.

XORNADA OBXETIVO IGUALDADE RETRIBUTIVA ENTRE HOMES E MULLERES

Con motivo do día para a igualdade salarial, o Instituto das Mujeres celebrou a Xornada Obxectivo Igualdade Retributiva entre Homes e Mulleres, que abriu a semana da igualdade retributiva.

BOLETÍN DE IGUALDADE NO EMPREGO

O IV Boletín de Igualdade no Emprego, co título “Desigualdade retributiva entre mulleres e homes”, inclúe unha análise dos datos da Enquisa de Estrutura Salarial do INE de 2020. Do informe despréndese que, de media, a brecha retributiva entre mulleres e homes é dun 18,72% (5.175 €) no cómputo anual. É dicir, as mulleres terían que traballar dous meses máis ao ano para obter as mesmas ganancias que os homes. Con todo, as estatísticas mostran unha tendencia á baixa no últimos oito anos, cunha redución de 5,21 puntos desde 2012 ata o último ano analizado, 2020.

Nivel internacional

EIGE, CENTRO DE COÑECEMENTO DA UE PARA A IGUALDADE DE XÉNERO

Unha avaliación externa avalou a calidade dos datos e da experiencia do EIGE, o Instituto Europeo para a Igualdade de Xénero, sobre igualdade de xénero. De feito, non só contribúe ao desenvolvemento de políticas sensibles ao xénero, senón que o seu Índice de Igualdade de Xénero segue sendo a principal referencia para a igualdade de xénero na Unión Europea.

A avaliación centrouse na pertinencia do traballo do EIGE, a súa eficacia e coherencia, así como no seu valor engadido á UE. Ademais, analizáronse en profundidade o Índice de Igualdade de Xénero do EIGE, os conxuntos de ferramentas para a incorporación da perspectiva de xénero, o Foro de Expertos, a recompilación de datos administrativos sobre violencia de xénero e a Base de Datos de Estatísticas de Xénero coa que conta. O informe final resalta que o Instituto é a principal fonte de información para obter datos e análises comparables e de alta calidade sobre a igualdade de xénero e a integración da perspectiva de xénero na UE.