Accións que poden realizar as empresas para fomentar a igualdade laboral

O fomento da igualdade laboral nas empresas é unha obrigación regulada por lei, pero máis aló da lexislación, é unha obrigación moral e ética que as entidades teñen coa sociedade e a procura da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. É innegable que, para construír unha sociedade xusta, equitativa e igualitaria, necesítanse a todos os axentes que interveñen na sociedade, tamén ás empresas e a todas as persoas que forman parte delas.

Como entidade empregadora ao comezo pode resultar complexo priorizar en asuntos de igualdade, para iso, débese elaborar un diagnóstico da entidade para coñecer o estado actual e, posteriormente, plasmar as necesidades concretar e actuacións nun plan de igualdade. O plan de igualdade é o que determina por que asuntos comezar a traballar e en que grao. Independentemente de se é considerado prioritario na diagnose, un aspecto importante é promover unha cultura igualitaria a través da difusión e comunicación de accións de igualdade e o contexto do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, é un un bo punto de partida.

 

8 de marzo de 2023. Por un mundo dixital inclusivo: innovación e tecnoloxía para a igualdade de xénero

Cada 8 de marzo celébrase en todo o mundo o Día Internacional da Muller a proposta da ONU. Este ano o eixo vertebrador é “por un mundo dixital inclusivo: innovación e tecnoloxía para a igualdade de xénero” porque é innegable que no mundo actual as tecnoloxías da información e da comunicación constituíronse nun dos eixos fundamentais para o desenvolvemento das comunidades, tamén das mulleres. O acceso a unha tecnoloxía inclusiva e que rompa coa brecha de xénero é unha necesidade en todo o planeta, tamén naquelas áreas en vías de desenvolvemento onde as mulleres quedan aínda máis relegadas ao non ter acceso a unha educación de calidade.

“Incorporar ás mulleres, así como a aqueles grupos tradicionalmente marxinados, á tecnoloxía permite solucións máis creativas e ten un maior potencial para innovacións que satisfagan as necesidades das mulleres e promovan a igualdade de xénero” indica a ONU e é unha reflexión que se pode estender á visión da igualdade na contorna laboral. Débense aplicar medidas con perspectiva de xénero tamén nas áreas dixitais das empresas: formacións para o persoal en novas tecnoloxías, postos de traballo no ámbito TIC, revisión das brechas de xénero nos departamentos informáticos, garantir que o teletraballo non é unha dobre carga para as mulleres… Todas elas poden ser medidas a revisar e implantar nos Plans de Igualdade das entidades para mellorar o acceso da tecnoloxía ás mulleres e contribuír ao logro de obxectivos da celebración do 8 de marzo de 2023. E, en caso de que non se poida implantar directamente no Plan de Igualdade actual da empresa, é unha reflexión de calado para repensar as actuacións dixitais a curto prazo.

 

 

Contexto da igualdade laboral e o 8 de marzo

Por definición a igualdade entre mulleres e homes é un principio xurídico recoñecido a nivel universal por varios textos internacionais sobre dereitos humanos, por exemplo a Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, aprobada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas. Este principio garante que todas as persoas teñen os mesmos dereitos, oportunidades e responsabilidades. Para conseguir a igualdade real, é necesario que todas as persoas e entidades involucradas na sociedade traballen para combater todas as desigualdades e discriminacións de xénero e as empresas teñen un papel fundamental na consecución dunha igualdade efectiva entre homes e mulleres.

Á marxe de que neste 2023 a celebración do 8 de marzo se centre nunha dixitalización inclusiva, esta data é sempre un punto de inflexión para moitas persoas e entidades. É un día que, entre outros factores, polo simbolismo que tivo nos últimos anos é un momento idóneo para pensar, reflexionar e achegarse á igualdade laboral. As empresas, polo seu carácter social, teñen un gran papel como construtoras de mundos máis xustos e equitativos e o 8 de marzo é unha data clave para axudar no compromiso social.

 

Medidas a implantar na empresa en torno ao 8 de marzo

As datas, como o 8 de marzo, serven para sensibilizar a moitas persoas grazas á difusión en medios de comunicación, campañas de sensibilización e difusión da igualdade, manifestacións e outras accións que se realizan. Nas empresas tamén se poden realizar un gran número de accións que contribúan ao coñecemento do día e da igualdade. A continuación detallamos algúns exemplos que se poden poñer en práctica e que poden recollerse nos Plans de Igualdade:

 

 

  • Creación dunha campaña de sensibilización sobre a igualdade laboral. Pode ser un bo día para preparar uns carteis, correos corporativos ou vídeos para difundir conceptos clave da igualdade entre as persoas traballadoras e a clientela. Tamén difundir folletos, desde a Dirección Xeral de Relacións Laborais temos varios gratuítos para que as empresas difundan entre o seu persoal.
  • Recompilación dalgunhas das mulleres crave da empresa e preparación dun acto público para homenaxealas.
  • Se a entidade ten un diagnóstico de igualdade elaborado, pódense recompilar aqueles aspectos clave ou máis relevantes para difundilo entre os diferentes grupos de interese da entidade e comunicar que aspectos trabállanse e en que medida.
  • Propoñer un Manifesto da Igualdade real e efectiva e comunicalo a toda o persoal da entidade co fin de que todas as persoas o cumpran e se empoderen.

 

Desde a Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia apoiamos todas as medidas que as empresas poñen en marcha para alcanzar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.