En marzo do ano pasado comezou a ser obrigatorio nas empresas o rexistro retributivo actualizado e supuxo un cambio na mentalidade de moitos departamentos de recursos humanos. Hoxe trataremos as claves e beneficios do rexistro retributivo e veremos algunhas ferramentas útiles para a súa posta en marcha ou a súa actualización. As medidas de igualdade laboral chegaron para quedar na empresa e supoñen un gran avance nas medidas laborais para alcanzar a igualdade entre mulleres e homes. 

Rexistro da xornada e rexistro retributivo, son o mesmo?

O rexistro da xornada entrou en vigor en España coa Real Decreto-lei  8/2019,  do  8  de marzo,  de medidas urxentes de protección social  e  de loita contra a precariedade  laboral na xornada de traballo e desde entón é obrigatorio a súa aplicación a totalidade  de traballadores e traballadoras, á marxe da súa categoría ou grupo profesional, a todos os sectores  de actividade e  a todas as empresas, calquera que sexa o seu tamaño ou  organización  do  traballo. O rexistro de xornada é un documento que ten como finalidade a aplicación práctica da norma, no que se recollen criterios informativos en relación ao rexistro  diario  da  xornada  de traballo  polo que  deberá  conter  “o  horario concreto  de inicio    e  finalización  de     a xornada  de traballo    de cada    persoa traballadora”. O rexistro laboral pode realizarse a través de medidas electrónicas, o que axudou á dixitalización da empresa e supón outro dos seus beneficios.

 

Por outra banda, atopámonos co rexistro retributivo que se atopa regulado no artigo 28 do Estatuto dos Traballadores, modificado pola Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación. En concreto, ao artigo 28.2 dinos que: “o empresario/a empresaria está obrigado/a a levar un rexistro cos valores medios dos salarios, os complementos salariais e as percepcións extrasalariais do seu cadro de persoal, desagregados por sexo distribuídos por grupos profesionais, categorías profesionais ou postos de traballo iguais ou de igual valor.”

En outubro do ano 2020, o Real Decreto  902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre mulleres e homes introduciu unha modificación nas características do rexistro salarial. Especifícase agora que “deberán establecerse no rexistro retributivo de cada empresa, convenientemente desagregadas por sexo, a media aritmética e a mediana do realmente percibido por cada un destes conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, posto ou calquera outro sistema de clasificación aplicable. Á súa vez, esta información deberá estar  desagregada en atención á natureza da retribución, incluíndo salario base e, cada un dos complementos e cada unha das percepcións  extrasalariais, especificando de modo diferenciado cada percepción”. 

Así que, cando falamos de rexistro retributivo facémolo dun “rexistro ten por obxecto garantir a transparencia na configuración das percepcións, de maneira fiel e actualizada, e un adecuado acceso á información retributiva das empresas, á marxe do seu tamaño, mediante a elaboración documentada dos datos  promediados e desagregados” en base ao artigo 5 de normas xerais sobre o rexistro retributivo do Real Decreto 902/2020. 

Beneficios do rexistro retributivo

Realizar un rexistro retributivo ten unha serie de beneficios moi claros, entre eles, destacamos:

  1. Axuda á igualdade salarial. O rexistro retributivo é para todas as empresas, con independencia do seu tamaño. Tamén é de aplicación para o persoal laboral das Administracións Públicas e no caso das sociedades cooperativas están obrigadas só no caso de que ocupen a traballadoras e traballadores por conta allea e respecto destas persoas. É dicir, grazas á avaliación dos salarios por grupo profesional, categoría profesional, nivel, posto ou calquera outro sistema de clasificación aplicable poderemos detectar desviacións e corrixilas.
  2. É unha medida obrigatoria e que está en vigor desde o 14 de marzo de 2021, polo que, contribúe a que nos próximos anos a igualdade laboral sexa un dos focos de acción das empresas. 
  3. É unha medida de transparencia laboral e, por tanto, contribúe ao apoio da responsabilidade social da empresa (RSE).
  4. Dado que o seu período temporal de referencia é dun ano natural, entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro, compróbase periodicamente e pódese analizar ano a ano. Desta forma axudaranos na avaliación da igualdade laboral e será unha ferramenta moi interesante para destacar no diagnóstico de igualdade da empresa. 

 

Que debe incluir o rexistro retributivo?

Os rexistros salariais publicados en 2022 xa deberán estar adaptados ao que especifica o artigo 5 do Real Decreto 902/2020:

  1. Os salarios anuais.
  2. Os complementos salariais.
  3. As percepcións extrasalariais. 

Toda esta información deberá estar:

  • Desagregada por sexo, incluindo a media aritmética e a mediana do realmente percibido por cada un destes conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, posto ou calquera outro sistema de clasificación aplicable. 

Por tanto, o rexistro retributivo incluirá os valores medios e non as retribucións individualmente percibidas. Ademais, cando nunha empresa con 50 ou máis persoas traballadoras, a media das retribucións das persoas traballadoras dun sexo sexa superior aos do outro nun 25% ou máis a empresa debe incluír no rexistro unha xustificación de que dita diferenza responde a motivos non relacionados co sexo.

Como elaborar un rexistro retributivo?

Non existe unha ferramenta estándar e obrigatoria para a realización do rexistro retributivo, pero o  Ministerio de Traballo e Economía Social, o Ministerio de Igualdade, as organizacións sindicais CCOO e UXT e as organizacións empresariais  CEOE e  CEPYME elaboraron conxuntamente a Ferramenta de Igualdade Retributiva (IR!). Esta ferramenta é un modelo de rexistro retributivo que ten como finalidade apoiar ás empresas evitando cargas e custos innecesarios e engadidos. Trátase dun libro de Excel desenvolvido baixo as premisas de utilidade e universalidade. A ferramenta, tras introducir a información necesaria, ofrece automaticamente os cálculos que compoñen o rexistro, permitindo obter as conclusións e cumprir os obxectivos.

Ademais, para o manexo da Ferramenta IR! existe unha completa Guía de Uso.

O rexistro retributivo chegou para quedar e grazas a iso e aos recursos ao dispor das empresas cada vez é máis sinxelo detectar desigualdades. Desta forma poderanse aplicar medidas  correctivas e lograr a igualdade laboral efectiva entre mulleres e homes.

Categorías

Actualidade Conciliación Igualdade Plan de igualdade

Novas

Toda a actualidade e información de interese no ámbito da igualdade laboral.
Novidades en materia de igualdade laboral
29 Decembro 2022
Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables...
SEGUIR LENDO >
As achegas á igualdade laboral no ano 2022
22 Decembro 2022
O ano 2022 foi un período no que desde a Xunta de Galicia...
SEGUIR LENDO >
A Xunta avoga por unha ciencia en igualdade que cree máis oportunidades e aposte polo talento galego na entrega do premio Wonenburger 2022
20 Decembro 2022
O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,...
SEGUIR LENDO >
Lorenzana presenta o espazo de conciliación promovido no porto da Coruña pola Xunta de Galicia para axudar ás familias este Nadal
20 Decembro 2022
As instalacións, situadas no peirao do Parrote, abrirán...
SEGUIR LENDO >

Subscríbete ao noso boletín

E recibe todas as nosas novidades no teu correo electrónico.