Recta final para implantar o plan de igualdade na túa empresa

Benvido setembro! A piques de terminar o verán, na recta final, regresamos ao traballo coas enerxías recuperadas tras o período vacacional. E é precisamente agora, ao comezo dun novo curso escolar, o momento ideal para revisar se para a nosa entidade é necesario elaborar un plan de igualdade.

É importante lembrar que os plans de igualdade das empresas son un conxunto ordenado de medidas, adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar na empresa  a igualdade  de trato e de oportunidades entre  mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo. Neles fixaranse os concretos obxectivos de igualdade a alcanzar, as estratexias e prácticas a adoptar para a súa consecución,  así como o establecemento de sistemas eficaces de seguimento e avaliación dos obxectivos fixados (artigo 46.1, da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes).

A Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, fixa como prazo límite o 7 de marzo de 2022 para que todas as empresas de máis de 50 persoas traballadoras conten cun plan de igualdade. Así que queda medio ano para que todas aquelas organizacións que aínda non comezaron se poñan ao lío para comezar a elaborar o seu plan de igualdade. 

A continuación, ao longo deste artigo deixámosvos unhas consideracións clave para analizar a vosa situación actual en materia de igualdade laboral.

 

Ten a miña empresa a obrigatoriedade de elaborar un plan de igualdade?

Esta é a primeira pregunta que nos temos que facer. E a resposta é afirmativa nos seguintes casos:

 1. Se a túa entidade conta con 50 ou máis persoas traballadoras.
 2. Se a túa organización está obrigada polo seu convenio colectivo de aplicación.
 3. Se a túa empresa acordou coa Autoridade Laboral, como resultado dun procedemento sancionador, substituír as sancións accesorias pola elaboración dun plan de igualdade.

 

Como calculo o número de persoas traballadoras?

Neste sentido a lei é clara. Cada persoa conta, independentemente da forma de contratación laboral. Así, o número total de persoas traballadoras é o resultado da suma do número de persoas con:

 • Contratos indefinidos.
 • Contratos de duración determinada.
 • Contratos fixos discontinuos.
 • Contratos de posta a disposición.

Independentemente de se a persoa está contratada a xornada completa ou parcial ou da duración do seu contrato. En relación a este último punto, consideraranse todos aqueles contratos que estando vixentes na empresa durante os seis meses anteriores, extinguísense no momento de facer o cómputo total.

 

Que período teño que considerar para analizar ao meu persoal?

Para comprobar se na túa entidade se alcanzou o limiar de 50 persoas traballadoras, o cálculo do apartado anterior efectuarase polo menos o último día dos meses de xuño e decembro de cada ano. Unha vez isto suceda, xurdirá a obrigación de negociar, elaborar e implantar o plan de igualdade. Esta obrigación mantense aínda que o número de persoas se reduza, unha vez constituída a comisión negociadora e ata que conclúa o período de vixencia do plan.

 

Cal é o primeiro paso que debo dar?

O inicio do proceso de elaboración do plan de igualdade comprende dúas actuacións: a comunicación do inicio da negociación e a constitución da comisión negociadora.

Comunicación do inicio da negociación

A empresa ou a representación legal das persoas traballadoras, deberán comunicar a iniciativa coa finalidade de promover a negociación do plan de igualdade. Esta deberá realizarse por escrito, indicando o ámbito do plan, materias de negociación ou outros aspectos de interese.

Na Guía para a elaboración do plan de igualdade na empresa desenvolvida pola Dirección  Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia, poderás atopar no seu primeiro anexo un modelo de carta de comunicación de inicio do proceso de elaboración e negociación do Plan de Igualdade.

Constitución da comisión negociadora

É necesario crear unha comisión negociadora na que deberán participar de forma paritaria a representación da empresa e das persoas traballadoras. Deberá promoverse a composición equilibrada entre mulleres e homes de cada unha das dúas partes da comisión negociadora, así como que os seus integrantes teñan formación ou experiencia en materia de igualdade no ámbito laboral

Existen unha serie de prazos legais a ter en conta á hora de constituír esta comisión:

 1. Empresas de 50 ou máis persoas traballadoras: dentro dos 3 meses seguintes ao momento no que se alcanzou o limiar en número de persoas traballadoras que o fan obrigatorio.
 2. Empresas obrigadas por convenio colectivo: dentro do prazo establecido no devandito convenio, ou na súa falta, dentro dos 3 meses posteriores á publicación do mesmo.
 3. Empresas obrigadas pola Autoridade Laboral nun procedemento sancionador: o prazo para iniciar o procedemento de negociación, no seu caso, está fixado no devandito acordo.

É moi importante levar rexistro de todas as actuacións da comisión negociadora. Así, no seu inicio hai que levantar unha acta de constitución que debe conter como mínimo:

 • A composición da representación da empresa e da representación das persoas traballadoras.
 • As funcións e competencias de cada unha das partes.
 • O regulamento que recolle o réxime de funcionamento interno.

 

A Dirección  Xeral de  Relacións  Laborais da Xunta de Galicia, na web de igualdade laboral, recolleu de forma resumida como é o procedemento de elaboración dun plan de igualdade nas empresas. Ademais, contamos con moitos recursos como a xa mencionada Guía para a elaboración do plan de igualdade na empresa, os cursos formativos ou leste mesmo blogue.