Novidades en materia de igualdade laboral

novidades igualdade laboral

Estreamos unha nova sección no noso blogue de Igualdade Laboral centrado en compartir con todas as persoas que nos len as novidades en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europea, nacional e autonómica. Recolleremos información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc. Acciones impulsadas por administracións públicas, organizacións especializadas en igualdade, universidades, organismos autonómicos de igualdade… Esperamos que a información que recollamos nestas publicacións sexa de interese para todos e todas vós.

Nivel autonómico

AXUDAS E SUBVENCIÓNS

A principal novidade en materia de igualdade laboral en Galicia é a publicación no Diario Oficial de Galicia do pasado 4 de febreiro da ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial ( RSE), e procédese á súa convocatoria para o ano 2022. Estas axudas contan con tres liñas de actuación para: a elaboración de plans de igualdade, o fomento da conciliación e as certificacións en materia de RSE.

Estas axudas poden ser solicitadas por:

  • Pemes ou persoas traballadoras autónomas, que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica, e que estean validamente constituídas.
  • Que se atopen ao corrente das súas obrigacións tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social para os efectos de subvencións e non ter pendente de pago ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración xeral da Comunidade autónoma, con anterioridade á proposta de resolución, así como antes das correspondentes propostas de pago.
  • No caso de grupo de empresas ou empresas vinculadas só poderase presentar a solicitude da axuda por unha única empresa, e soamente tramitarase aquela que teña o primeiro número de entrada no Rexistro administrativo. 
  • Non poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións e fundacións sen ánimo de lucro nin as entidades públicas. 

FORMACIÓN

Tamén en febreiro se puxo en marcha o programa formativo Medrando  Xuntas 2022, promovido pola Consellería de Emprego e Igualdade a través da Dirección Xeral de  Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, dirixido a mulleres directivas e socias/traballadoras de economía social. Este programa formativo ten como obxectivo principal ofrecer unha formación integral desde a perspectiva de xénero, co fin de potenciar as capacidades directivas das mulleres participantes como factor crave no seu posterior desenvolvemento profesional.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

O Consello de Ministros aprobou unha Declaración Institucional con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, que se celebra cada 11 de febreiro. Nesta declaración, o Goberno expresa a súa firme vontade de seguir despregando medidas públicas que contribúan a acelerar cambios sociais, culturais e  organizacionales capaces de garantir contornas de traballo igualitarios, diversos e inclusivos e conseguir así que mulleres e homes dispoñan das mesmas oportunidades para construír un proxecto de vida en todos os ámbitos, incluído o da I+D+i.

novidades igualdade laboral

INFORMES, ESTUDOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS

O Instituto Vasco da Muller acaba de publicar o pasado mes de xaneiro unha actualización dos materiais sectoriais que poden servir de referencia para coñecer as desigualdades existentes en dezaoito sectores diferentes de actividade. Aínda que están contextualizados no País Vasco, empregan moitos datos nacionais.

A asociación  Women in a Legal World publica o informe Un longo camiño por percorrer. Observatorio da Igualdade. Situación dos despachos. O obxectivo é presentar unha fotografía sobre a situación da igualdade de xénero nos despachos de avogacía, así como propoñer medidas para fomentar a igualdade na cúspide destes. E é que se trata dun sector cun gran teito de cristal xa que, a pesar de que as facultades de Dereito están cheas de mulleres e existe gran número de mulleres xuristas, soamente o 21% das socias dos grandes despachos de avogacía son mulleres.

novidades igualdade laboral

Ademais,  ClosinGap ( think  tank que promove a xeración de coñecemento sobre o papel da muller na economía) e CaixaBank presentaron o informe Custo de oportunidade da brecha de xénero no medio rural. Trátase dunha publicación da serie de monográficos que analiza a fenda de xénero no medio rural, buscando xerar o debate necesario na nosa sociedade para poder aprender da evidencia e adoptar medidas que corrixan as desigualdades existentes.

novidades igualdade laboral

FORMACIÓN

A Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) presentou a nova edición do programa liderado feminino para 2022 a través de dous programas orientados a apoiar o talento feminino, visibilizalo e sensibilizar ás empresas sobre o necesario equilibrio entre mulleres e homes na toma de decisións, así como converter a igualdade nun factor chave no desenvolvemento empresarial. O prazo para presentar as candidaturas estará aberto ata o 27 de abril para o proxecto Progresa, e ata o 4 de maio para o proxecto Promociona. Os programas iniciaranse en xuño coas participantes que superasen o proceso de selección e fosen admitidas.

Doutra banda, os días 9 e 10 de marzo celebrarase, no Campus de Madrid da Universidade Rey Juan Carlos, o Congreso Nacional “Ser Muller no Mercado de Traballo”. A finalidade deste encontro é achegar os resultados do proxecto que evidencian as dificultades que teñen as mulleres para atoparse en posición de igualdade no mercado de traballo. As inscricións pódense realizar de forma telemática ata o 4 de marzo de 2022 vía web. As persoas interesadas en enviar comunicacións poderán facelo na mesma web ata o 25 de febreiro.

Nivel internacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

A finais de 2021, a ONU Mujeres aprobou un documento de especial relevancia en materia de igualdade: o Plan Estratéxico para 2022–2025. Este documento marca a folla de roteiro en materia de acción urxente e sostida con miras a lograr a igualdade de xénero e o empoderamento de todas as mulleres e as nenas e apoiar a consecución da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.