Novidades en materia de igualdade laboral

Cada mes compartimos as novidades en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europea, nacional e autonómica. Nesta sección pódese atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta de Galicia realizou unha Declaración Institucional con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia 2022, na que salientaban que, a pesar dos avances logrados nos últimos anos en canto á participación das mulleres na ciencia, non se podía olvidar que na ciencia persiste a segregación horizontal. Así mesmo, reiteraban o compromiso do Goberno galego para manter a Galicia como punta de lanza en garantir a igualdade no ámbito da investigación e na universidade. Neste sentido, préstase atención e regúlase por lei cuestiones como a proposta dun factor corrector nas novas convocatorias de axudas neste ámbito para compensar os períodos de inactividade (maternidade, paternidade ou permisos temporais por embarazo, lactación ou coidado de persoas dependentes), de forma que non supoñan unha discriminación nos procesos de avaliación das mulleres. De igual maneira, o III Programa Galego Muller e Ciencia pretende lograr un sistema galego de ciencia, tecnoloxía e innovación que incorpore de forma efectiva o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Tamén busca mellorar a  visibilización e participación activa das investigadoras, a súa calidade de vida profesional, as súas posibilidades de promoción e a capacidade de liderado, e dotar de bos exemplos e referentes reais ás nenas galegas, que serán as científicas do futuro.

FORMACIÓN

A primeira semana de marzo iniciouse a formación do itinerario directivas do programa  Medrando  Xuntas 2022, promovido pola Consellería de  Emprego e  Igualdade a través da Dirección  Xeral de  Emprego,  Traballo Autónomo e Economía Social. Este programa que se celebra nunha modalidade mixta (presencial e en liña) está dirixido a mulleres directivas e socias/traballadoras da economía social. O seu obxectivo principal é ofrecer unha formación integral desde a perspectiva de xénero, co fin de potenciar as capacidades directivas das mulleres participantes como factor crave no seu posterior desenvolvemento profesional. O programa culminará coa celebración dun foro participativo aberto ás mulleres da economía social galega.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo o estipulado na Real Decreto-lei 6/2019 de medidas urxentes para a garantía da igualdade de trato e oportunidades no emprego e a ocupación, desde o pasado 7 de marzo, o Plan de Igualdade é tamén obrigatorio para as empresas de entre 50 e 100 persoas traballadoras, constituíndo o último tramo de empresas que faltaba por adaptarse á normativa. Por tanto, todas as empresas a partir de 50 persoas traballadoras están obrigadas a ter un plan de igualdade incorporado a un rexistro público e han de proceder á súa renovación ao cabo de catro anos. Unha vez transcorrido ese tempo, han de realizar melloras con respecto ao plan anterior para lograr un informe favorable. Pola súa banda, as empresas de menos de 50 persoas traballadoras están obrigadas, desde o 14 de abril de 2021, a contar cun rexistro retributivo de todo o seu persoal desagregado por sexo. Ese rexistro debe incluír tamén ao persoal directivo e aos altos cargos.

O Consello de Ministros realizou unha Declaración Institucional con motivo do Día para a Igualdade Salarial na que alerta sobre a fenda de xénero: a porcentaxe de mulleres con ingresos que non superan o salario mínimo é do 25,7%, fronte ao 11,1% de homes nesa situación. A fenda salarial actual sitúase no 16,2% tras reducirse cinco puntos no últimos catro anos. O texto recolle o compromiso do Executivo co emprego estable e de calidade, os contratos indefinidos e a repartición xusta dos coidados, así como as normas xa adoptadas para avanzar nese campo, como a Lei de Igualdade Retributiva, o Plan Corresponsables ou a reforma laboral. Está prevista a presentación dunha ferramenta pública para que as empresas poidan rexistrar a igualdade retributiva.

SEMINARIO “CONSTRUIR A IGUALDADE BAIXO CHANS PEGAÑENTOS”

Con motivo da celebración do 8 M, o Instituto das Mulleres organizou un programa de seminarios para crear un espazo de reflexión en distintas cidades, buscando a descentralización das súas actividades. O primeiro seminario, “Construír a igualdade baixo chans pegañentos”, celebrouse o pasado 22 de febreiro para conmemorar o Día Europeo pola Igualdade Salarial. A xornada, moderada pola xornalista Ana Requena, contou coa participación de varias expertas que abordaron temáticas relacionadas coa igualdade salarial entre mulleres e homes: ferramentas normativas, fenda de xénero no ámbito laboral, conciliación e corresponsabilidade. Durante a Xornada, presentáronse os cupóns da ONCE especialmente deseñados con motivo do Día pola Igualdade Salarial e polo  Día Internacional da Muller. 

INFORMES, ESTUDOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS

Para conmemorar o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, o Instituto das Mujeres editou o cómic Ciencia temos que falar, unha ferramenta didáctica para achegar a ciencia a nenas e mulleres, co fin de estimular a vocación e o interese da ciencia e a investigación. Pretende mostrar que as ciencias, as matemáticas e as disciplinas  STEAM son tamén para elas e eliminar, así, prexuízos, estereotipos e rumbos de xénero. Así mesmo, celebrouse a primeira mesa de traballo para crear unha axenda común ao redor da intelixencia artificial, a alfabetización dixital, o software libre e o sesgo de xénero, con programadoras,  tecnólogas e  hackers, que, coas súas experiencias, puxeron en evidencia as fendas de xénero que seguen excluíndo ás mulleres da ciencia e a investigación. Destacaron tamén as precarias condicións laborais das investigadoras cuxas carreiras académicas parecen irreconciliables coas tarefas de coidados.

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía ( FECYT) publicou un un estudo sobre a presenza das mulleres na produción científica española, no que analiza as características, o impacto e a visibilidade internacional da produción científica española na que interveñen investigadoras que pertencían a unha institución de España entre 2014 e 2018. Para o estudo, analizáronse 304.165 documentos da produción científica española  indexada en WOS (Web of Science), o 95,3% do total da produción española rexistrada na devandita base de datos para ese período.

Ao longo de 2022, celebraranse diversas actividades enmarcadas no II Foro de debate Mujeres fronte á pandemia. Durante os meses de xaneiro e febreiro, debateron sobre a fendas laborais de xénero, analizando como a pandemia intensificou os problemas estruturais causantes da fenda de xénero no ámbito laboral e en que medida a discriminación  interseccional pode agravala e normalizar e  invisibilizar as exclusións que afectan ás mulleres.

A  Direcció Xeral d’ Economia Sostible da Generalitat Valenciana publicou o informe de 2022 sobre Desigualdade, fenda salarial e de xénero na  Comunitat Valenciana, co que pretende facer un breve repaso das fendas de xénero no mercado laboral da  Comunitat Valenciana, para seguir contribuíndo á súa  visibilización, promover o estudo dos factores que as orixinan e a elaboración de políticas e estratexias que coadxuven á súa eliminación.

A Junta de Andalucía publicou, a través do Instituto da Muller, a Guía Informativa 20222. Fenda salarial e  feminización da pobreza, que se suma á campaña autonómica de sensibilización contra a discriminación que padecen as mulleres coa fenda salarial. A guía ten como obxectivo informar, sensibilizar e xerar un impacto positivo que contribúa a avanzar cara a un emprego de calidade para as mulleres.

Nivel internacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

O 17 de marzo, durante a celebración da Comisión dos Dereitos das Mulleres do Parlamento Europeo, aprobouse a posición do Parlamento Europeo ante  a nova directiva europea sobre transparencia salarial. Trátase dunha directiva concibida para reforzar o principio de igualdade no ámbito da Unión Europea, xa que establecerá a obrigación vinculante para as empresas de publicar a fenda salarial entre os seus traballadores e traballadoras, e establece sancións para aquelas que non cumpran co principio de igualdade  salarial.