Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta de Galicia destina este ano un orzamento de máis de 16 milóns de euros para favorecer a corresponsabilidad nos coidados familiares e para fomentar medidas de impulso á conciliación como parte do seu compromiso para avanzar na igualdade laboral. Así, pretende implementar unha visión integral das súas políticas públicas en materia de igualdade coa transversalización de actuacións de apoio a elementos que desempeñan un rol fundamental e que permiten chegar de maneira efectiva á cidadanía.

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convocou as axudas Emega de fomento do empleo feminino co maior orzamento da súa historia. Cun crédito de 4,4 millóns de euros, ten previsto conceder 275 axudas, un 18% máis que en 2021. Este programa ofrece axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariaies constituídas por mulleres. Tamén contempla medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxectivo de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos de mulleres emprendedoras. 

MATERIAL ESPECIALIZADO

A Dirección Xeral de Relacións Laborais da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade lanzou unha serie de contidos de sensibilización, Facendo igualdade, dirixidos a todas as empresas galegas. Ata o de agora, publicou catro folletos que abordan distintos aspectos relacionados coa igualdade laboral: a igualdade nas empresas, plans de igualdade, medidas de igualdade para todas as empresas e acoso sexual e acoso por razón de sexo.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación xa entrou en vigor e ten como finalidade a prevención e erradicación de calquera forma de discriminación, e a protección das vítimas. No eido laboral, a norma incorpora unha serie de previsións con respecto a distintos aspectos:

  • Non se poderán establecer limitacións, segregacións ou exclusións para o acceso ao emprego por conta allea, incluídos os criterios de selección, na formación para o emprego, na promoción profesional, na retribución e nas condicións de traballo, así como na suspensión, o despedimento ou outras causas de extinción do contrato de traballo.
  • Entenderanse discriminatorios os criterios e sistemas de acceso ao emprego, así como as condicións de traballo que produzan situacións de discriminación indirecta. 
  • A Inspección de Traballo e Seguridade Social incluirá o desenvolvemento de plans específicos sobre igualdade de trato e non discriminación no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.
  • O empregador non poderá preguntar sobre as condicións de saúde do aspirante ao posto.
  • Poderase esixir ás empresas que teñan máis de 250 persoas traballadoras que publiquen a información salarial necesaria para analizar os factores das diferenzas salariais.
  • A negociación colectiva non poderá establecer limitacións, segregacións ou exclusións para o acceso ao emprego, incluídos os criterios de selección, na formación para o emprego, na promoción profesional, na retribución e nas condicións de traballo, así como na suspensión, o despedimento ou outras causas de extinción do contrato de traballo.
  • Mediante a negociación colectiva poderanse establecer medidas de acción positiva para previr, eliminar e corrixir toda forma de discriminación no ámbito do emprego e as condicións de traballo. 
  • A representación legal das persoas traballadoras e a empresa velarán polo cumprimento do dereito á igualdade de trato e non discriminación e, en particular, en materia de medidas de acción positiva e da consecución dos seus obxectivos.
  • As empresas poderán asumir a realización de accións de responsabilidade social consistentes en medidas para promover condicións de igualdade de trato e non discriminación das que informará os representantes dos traballadores.

EXPOSICIÓN CLARA CAMPOAMOR RODRÍGUEZ: MULLER E CIDADÁ (1888-1972)

A exposición ‘Clara Campoamor Rodríguez: muller e cidadá (1888-1972)’ para conmemorar o cincuenta aniversario do falecemento de Clara Campoamor estará aberta na Biblioteca Nacional ata o 16 de outubro. A mostra, comisariada por Rosa María Capel, achégase á vida de Clara Campoamor cun percorrido que se inscribe nun dobre contexto: internacional, referido aos primeiros movementos feministas que inflúen no seu pensamento, e nacional, que recolle a posición das mulleres na sociedade e a súa evolución a partir de finais do século XIX. Exhíbense un total de 368 pezas, das que 61 pertencen á Biblioteca Nacional de España, e o resto proceden de numerosas institucións e coleccións públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Nivel internacional

ESPAÑA, SEXTO PAÍS NO ÍNDICE EUROPEO DE IGUALDADE DE XÉNERO

EIGE, o Instituto Europeo de Igualdade de Xénero, publicou o Índice Europeo de Igualdade de Xénero 2021, no que España situouse en sexto lugar cunha puntuación por encima da media europea que foi de 68 puntos sobre 100. A Unión Europea ten aínda un longo camiño por percorrer para alcanzar a igualdade de xénero. Desde a súa creación en 2010, a puntuación aumentou en 4,9 puntos. Con todo, ese crecemento viuse retardado desde 2018. No últimos catro anos, só rexistrou un incremento de 0,6 puntos debido, fundamentalmente, ás melloras na toma de decisións dalgúns estados membros. Entre os indicadores nos que se alcanzaron mellores resultados, destaca o ámbito da saúde, especialmente no subdominio do acceso aos servizos sanitarios, e no ámbito económico, sobre todo no que respecta á igualdade na situación económica de mulleres e homes. No ámbito laboral, experimentouse certa mellora con respecto ao ano anterior e alcanzáronse os 71,6 puntos na UE e os 73,3 puntos en España. Pola contra, as desigualdades de xénero son máis pronunciadas no dominio do poder e no ámbito do coñecemento. Cabe destacar tamén que se experimentou un retroceso no ámbito do tempo debido principalmente ao aumento das desigualdades de xénero nas actividades sociais.