Novidades en materia de igualdade laboral

Como cada mes, recapitulamos as novidades máis reseñables en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europeo, nacional e autonómico das últimas semanas. Unha sección na que se pode atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos.

Nivel autonómico

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Xunta de Galicia impulsa os gabinetes técnicos de sindicatos e organizacións empresariais para promover a igualdade laboral a través dunha nova convocatoria de axudas. Estas axudas por valor de 400.000 euros teñen como obxectivo cubrir os gastos de creación e/ou funcionamento ordinario deses órganos para facilitar a promoción da igualdade de xénero e a loita contra a brecha salarial nos lugares de traballo. O prazo da convocatoria finalizou o pasado 10 de xuño e o orzamento dividirase a partes iguais entre sindicatos e organizacións empresariais.

Durante este ano, a Xunta de Galicia dedicará máis de 16 millóns de euros a promover medidas de conciliación. Este gasto encádrase na batería de medidas posta en marcha para traballar pola igualdade laboral na Comunidade. Entre as iniciativas de apoio á conciliación e a corresponsabilidade, atópanse as axudas para compensar a redución de xornada laboral e fomentar a corresponsabilidade, o soporte a entidades locais para o fomento da conciliación,  os acordos laborais de flexibilidade horaria e o fomento do teletraballo.

FORMACIÓN

A Xunta de Galicia, a través do Campus online de Igualdade Laboral, certificou a formación en materia de prevención e tratamento do acoso sexual no traballo de ao redor de 150 persoas. Este espazo de teleformación ofertou, ata a data, catro edicións deste curso, que ten unha duración de 10 horas e pretende facilitar mecanismos para a identificación deste tipo de condutas no ámbito laboral.

CAMPAÑA INFORMATIVA

A Xunta de Galicia, en colaboración con Fundamar, desenvolveu unha campaña informativa dirixida ao alumnado de primeiro curso dos ciclos medio e superior das escolas marítimo-pesqueiras. A súa intención era sensibilizar sobre a importancia da prevención de riscos laborais desde unha perspectiva de xénero. Esta iniciativa resaltou que a incorporación da muller aos buques de pesca era xa unha realidade e que, por tanto, é urxente eliminar os factores de desigualdade. Para iso, é importante realizar unha avaliación dos riscos laborais de maneira individual e adaptada ao posto de traballo que ocupa cada persoa.

Nivel nacional

POLÍTICAS PÚBLICAS

Con motivo da celebración do Día Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a  Biofobia, o Consello de Ministros aprobou unha declaración institucional, na que se ratificou o compromiso firme das institucións coa promoción e a protección dos dereitos das persoas LGTBI, coa igualdade real e efectiva, así como coas políticas públicas que resolvan as desigualdades materiais, simbólicas e de valor que afronta o colectivo.

O Instituto das Mujeres anunciou que traballará para que os plans de igualdade alcancen tamén ás empresas non obrigadas por lei. A directora do Instituto declarou que se utilizarán todos os recursos ao seu alcance para que as políticas laborais feministas cheguen a todos os centros e a todas as traballadoras, en especial a aquelas mulleres que traballan en situacións máis precarias.

RECURSOS

O Instituto das Mujeres anunciou a próxima publicación da actualización da Guía para a elaboración de plans de igualdade nas empresas, que elaborou con motivo da entrada en vigor do Real Decreto 901/2020. Esta Guía publicouse co obxectivo de proporcionar unha metodoloxía práctica e sinxela para abordar con éxito o proceso de implantación dos plans de igualdade nas empresas.

XORNADA LOS PLANES DE IGUALDAD: CONSTRUIR FEMINISMO DESDE LOS CENTROS DE TRABAJO

A Xornada Los planes de igualdad: construir feminismo desde los centros de trabajo estaba dirixida a sindicatos e persoas expertas en materia laboral e abordou a avaliación e difusión da implantación de plans de igualdade nas empresas, así como as ferramentas postas en marcha por parte da Administración.

INFORMES, ESTUDOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS

A brecha de xénero no sector tecnolóxico mantense e evidencia a  masculinización do sector TIC. De acordo con infórmelos Datos e Cifras 2020-2021 do Ministerio de Educación e Formación Profesional e Igualdade en cifras do Ministerio de Igualdade, as maiores diferenzas na distribución de xénero evidéncianse nas ramas de Enxeñería e Arquitectura. Estes datos trasládanse desde o ámbito educativo á esfera laboral, onde só o 23% das persoas que traballan no sector das TIC son mulleres. Aínda que a porcentaxe aumentou lixeiramente, é importante seguir impulsando a presenza feminina neste ámbito para combater a desigualdade. 

Nivel internacional

11TH ANNUAL REVIEW OF THE HUMAN RIGHTS SITUATION FOR LGBTI PEOPLE IN EUROPE AND CENTRAL ASIA

O informe anual sobre a situación dos dereitos humanos das persoas LGTBI en Europa e Asia central recolle datos que representan os dous polos da situación actual do colectivo. Por unha banda, evidenciouse un forte aumento da retórica política en contra das persoas LGTBI e, en consecuencia, das manifestacións de odio e agresións. Por outra banda, isto suscitou unha resposta firme e coordinada en moitos países europeos para facer fronte á exclusión das persoas LGTBI. 

No que respecta ao emprego, sinala que se trata dun problema crecente, particularmente para as persoas trans, que se ven excluídas de procesos de selección sen tan sequera poder participar nas entrevistas ou vense obrigadas a abandonar os seus traballos. Así mesmo, a discriminación contra as persoas trans no lugar de traballo está a aumentar en Macedonia do Norte, Polonia,  Rumania e España.