Medidas para conciliar a vida familiar e laboral en verán

O verán trae consigo un reto para nais e pais: a conciliación do seu horario laboral co período vacacional dos menores ao seu cargo. Algúns recursos como, os campamentos de verán e as estancias en casa doutros familiares son a solución á que se acollen moitas familias para poder compaxinar o coidado de nenos e nenas co seu traballo.

Está claro que existe esta necesidade e as empresas poden establecer fórmulas específicas de conciliación que se adapten a esta realidade. Estas medidas, máis aló dos requisitos legais, son actividades que poden formar parte dos plans de igualdade e dos plans de responsabilidade social empresarial co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas traballadoras. 

Unha política empresarial activa no ámbito da conciliación e a corresponsabilidade pode converterse nun selo ou marca da empresa. Ten moitos beneficios directos como son un aumento do grao de compromiso, unha maior fidelización e un incremento na produtividade das persoas traballadoras. Tamén serve para a atracción e retención do talento, un intanxible de gran valor para as organizacións.

Ideas para a conciliación

Hoxe queremos compartir algunhas ideas sobre actuacións que se poden levar a cabo en diferentes ámbitos:

Medidas de organización do traballo: están dirixidas a ofrecer alternativas ao persoal para flexibilizar a súa xornada laboral. Así existen, entre outras, as que che detallamos a continuación:

  1. Horarios flexibles. Os horarios laborais flexibles son aqueles que non establecen unha xornada de traballo ríxida, senón que se adaptan ás necesidades das persoas traballadoras, que poden decidir, a través de diversas fórmulas e dentro duns límites establecidos e previamente acordados, os seus horarios de entrada e saída do traballo. Por exemplo, co obxectivo de poder levar aos menores ao seu cargo ao campamento, a persoa traballadora podería entrar a traballar unha hora máis tarde do habitual.
  2. Xornada intensiva nos meses de verán. Esta é unha práctica en vigor en moitas empresas da nosa contorna e adoita ser unha medida acollida con entusiasmo polas persoas traballadoras.
  3. Xornada comprimida nos meses de verán. Consiste en que se poida traballar máis horas ao día a cambio dun día ou medio día libre á semana. Que che parecería unha semana intensiva de 4 días laborais?
  4. Permisos non retribuídos ou o que é o mesmo, vacacións sen soldo.

O artigo 34 do Estatuto dos Traballadores, que establece os preceptos da xornada laboral, non fai mención ao horario flexible ou á xornada intensiva. Son os convenios colectivos sectoriais ou de empresa onde se recollen estas particularidades. Ademais, é posible que estas non estean reguladas nos convenios polo que será cada empresa a que voluntariamente decida a conveniencia da súa aplicación. 

 

Traballo a distancia: poñendo ao dispor das persoas traballadoras os medios necesarios para desenvolver o seu traballo desde a súa casa (ou un coworking ou calquera outro espazo físico) durante este período.

A Real Decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro, de traballo a distancia en España impulsou, xunto coas condicións asociadas á pandemia por coronavirus, este tipo de medidas. O teletraballo pasou de ser unha opción a unha realidade en moitas empresas. Esta lei indica que é preceptivo e necesario a flexibilidade horaria, con todo, estes horarios poden ser fixados pola empresa e mesmo existir tempos de dispoñibilidade. Ademais, o seu artigo 18 fai referencia ao dereito das persoas que  teletrabajan á desconexión dixital.

Beneficios sociais: outras das medidas de conciliación aplicables no período estival son os beneficios sociais. Son axudas económicas para matrícula en campamentos, descontos en empresas con servizos en actividades de idiomas, deportivas para nenos/ as no verán, etc.

Como poñer en marcha medidas de conciliación?

A mellor forma de poñer en marcha as medidas das que aquí falamos é mediante un acordo asinado coa representación legal das persoas traballadoras, tras un proceso anterior de negociación e mesmo un estudo previo entre o persoal para valorar de entre todas as alternativas posibles as que mellor se adapten á súa realidade.

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de  Emprego e  Igualdade, convoca subvencións anuais dirixidas a axudar ás empresas para implementar medidas no ámbito da conciliación e a corresponsabilidade. De feito, no ano 2021, comprometeu 995.000 euros en incentivos dirixidos a implementar nas pemes galegas acordos de teletraballo e de flexibilidade horaria. Podes atopar máis información desta convocatoria de axudas no seguinte apartado da nosa web: axudas e subvencións. 

Ademais, empresas comprometidas con estas medidas poden optar a certificacións públicas, como a distintivo Igualdade na Empresa que se atopa regulado no Real Decreto 1615/2009, do 26 de outubro, como instrumento que pretende recoñecer e estimular o labor das empresas comprometidas coa igualdade ou a Marca Galega de Excelencia en Igualdade que se recolle no DECRETO 33/2009, do 21 de xaneiro, polo que se regula a promoción da igualdade nas empresas e a integración do principio de igualdade nas políticas de emprego. As empresas que integran medidas de conciliación tamén poden optar a certificacións privadas como o selo de Empresa  Familiarmente Responsable da Fundación Masfamilia

O verán é un período moi importante para a conciliación da vida familiar, persoal e laboral. Neste post debullámosche algunhas medidas existentes para axudar a alcanzar este obxectivo. Esperamos que sexan da túa axuda.