Ley de protección de datos

  1. Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.

  2. Finalidades do tratamento Dar de alta á persoa interesada como subscritor do boletín da Xunta de Galicia en materia de igualdade laboral e manter a relación coa mesma a través do envío de comunicacións periódicas.

  3. Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.

  4. Destinatarios dos datos Empregamos a ferramenta Mailchimp para o envío deste boletín. 

  5. Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

  6. Información adicional  https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Seguenos nas redes

Igualdade Laboral
Xunta de Galicia

@igualdadelaboral