As partes implicadas no proceso de posta en marcha, deseño, elaboración e implantación do Plan de Igualdade, son:

* En canto á Representación legal do persoal, teñen lexitimación para formar parte da comisión negociadora do plan:

A continuación vemos en que proceso de elaboración e implantación do plan de igualdade participa cada unha das partes intervenientes:

FASES

PROCESO

QUEN INTERVÉN

POSTA EN MARCHA

 • Comunicación escrita de apertura da negociación
 • Constitución da Comisión negociadora
 • Representación legal da empresa.
 • Representación legal do persoal

DIAGNÓSTICO

 • Elaboración do diagnóstico de situación da empresa
 • Comisión negociadora do plan
 • Persoal
 • Persoas expertas en igualdade

ELABORACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE

 • Deseño e elaboración do plan de igualdade
 • Comisión negociadora do plan
 • Persoas expertas en igualdade

IMPLANTACIÓN

 • Comprobación do grao de implantación das medidas e valoración dos resultados
 • Dirección da empresa
 • Representación legal do persoal
 • Comisión negociadora do plan

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

 • Valoración do grao de consecución dos obxectivos, resultados e impacto do plan na empresa.
 • Dirección da empresa
 • Representación legal do persoal
 • Persoal
 • Comisión de seguimento do plan

REXISTRO NO REGCON

 • Rexistro obrigatorio do plan de igualdade
 • Designarase unha persoa representante da empresa para proceder ao rexistro do plan no REGCON