Que é o currículo cego?

A igualdade de trato entre mulleres e homes aplicable no ámbito do emprego privado (e tamén no do emprego público) garantirase en todas as fases da relación laboral: no acceso ao emprego; mesmo ao traballo por conta propia; na formación profesional, na promoción profesional, nas condicións de traballo- incluídas as retributivas e as de despedimento-, […]

Familias e a conciliación

O próximo 15 de maio celébrase o Día Internacional das Familias. Trátase dunha celebración establecida en 1993 polas Nacións Unidas para remarcar o papel que desempeñan todas as familias na educación dos fillos e as fillas desde a infancia. Esta data ofrécenos a oportunidade de recoñecer, identificar e analizar cuestións sociais, económicas e demográficas que […]

Como previr o acoso sexual e por razón de sexo na empresa

O acoso sexual e por razón de sexo, así como outras formas de acoso na empresa, ademais de ser inaceptable supón unha gran barreira laboral para as mulleres. Xa a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes (LOIEMH) contempla artigos que definen que é o acoso sexual […]

Que son as accións positivas? Exemplos e situacións

Hoxe queremos compartir con todas as persoas que len o noso blog de igualdade laboral o que son as accións positivas, xa que son unha das medidas máis importantes para combater as desigualdades por razón de sexo. As accións positivas non son algo novo, creado de xeito específico para afrontar as diferenzas entre mulleres e homes. […]

Novidades en materia de igualdade laboral

Cada mes compartimos as novidades en materia de igualdade laboral a nivel internacional, europea, nacional e autonómica. Nesta sección pódese atopar información sobre normativa, axudas, estudos e informes, materiais de sensibilización, etc., así como accións impulsadas por distintas entidades e organismos. Nivel autonómico POLÍTICAS PÚBLICAS A Xunta de Galicia realizou unha Declaración Institucional con motivo […]

Conciliación: flexibilidade temporal

Unha das modificacións máis importantes que o Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, en materia de conciliación da vida persoal, familiar e laboral é a do artigo 34.8 do Estatuto dos Traballadores. Neste […]

Primeiros pasos para realizar o diagnóstico de igualdade

A principios de mes terminou o prazo que recolle o Real Decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, para que todas as empresas de máis de 50 persoas traballadoras teñan rexistrado o seu plan de […]

Igualdade de xénero hoxe para un mañá sostible

Igualdade de xénero hoxe para un mañá sostible. Con este título tan explícito celébrase hoxe en todo o mundo o Día Internacional da Muller. Actos de institucións de toda clase, conmemoracións nas organizacións, mobilizacións feministas… todo tipo de eventos prográmanse non só en Galicia, senón en toda España e no resto do mundo con diferente […]